FAQ PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA - Apakah yang perlu dilakukan setelah kelulusan dasar diperolehi?


Apakah yang perlu dilakukan setelah kelulusan dasar diperolehi?

  • Syarikat perlu menjelaskan bayaran wang pemprosesan berjumlah RM100.00 (Ringgit Malaysia: Satu Ratus Sahaja) bagi satu tapak
  • Syarikat perlu mengemukakan pelan pra-hitungan bagi tujuan memohon Lesen Menduduki Sementara di Pejabat Daerah dan Tanah Petaling
  • Syarikat perlu mengemukakan permohonan Kebenaran Merancang dan permohonan Permit Bangunan secara serentak ke Kaunter OSC
  • Menunggu kelulusan Lesen Menduduki Sementara dari Pejabat Daerah dan Tanah Petaling.

Dikemaskini pada 07-Jul-2012

MS