FAQ PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA - Berapakah kadar sewa yang dikuatkuasakan oleh Majlis?


Berapakah kadar sewa yang dikuatkuasakan oleh Majlis?

  • 25% (dua puluh lima peratus) daripada pendapatan kasar tahunan (seperti yang tertera pada perjanjian penyewaan yang telah dimatikan setem) dicampur (+) dengan yuran Lesen Menduduki Sementara berjumlah RM3,000.00 (Ringgit Malaysia: Tiga Ribu Sahaja) setahun

ATAU

  • Caj minimum, mengikut mana yang lebih tinggi

Dikemaskini pada 07-Jul-2012

MS