PERANCANGAN BANDAR

 Nama Jabatan / BahagianJabatan Perancang Bandar
 Nama Ketua Jabatan / BahagianTPr. Ismail Bin Muhamad
 Tel Jabatan03-80267453
 No Faks Jabatan03-80240829
 E-mel Jabatan -

FUNGSI JABATAN PERANCANG BANDAR


 1.

Menyelaras aduan dan tindakan penguatkuasaan  dibawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172).

 2.Menyediakan laporan Rancangan Pemajuan dan kajian-kajian perancangan.
 3.Melaksanakan dan memproses permohonan melibatkan perancangan dan pengawalan pembangunan.
 4.Melaksanakan Local Agenda 2030 & Pelan Tindakan Bandar Selamat, Bandar Hijau, Bandar Sihat, Bandar Pintar, Bandar Mesra Wanita & Bandar Sejahtera.
 5.Mengemaskini pengkalan data Executive Information System (EIS) dan perkongsian maklumat.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PERANCANG BANDAR

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 2
Menggubal, Melaksana dan menguatkuasakan peraturan, polisi dan undang-undang

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ 1
Pengurusan pentadbiran, aduan dan tindakan pengutkuasaan  di bawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172).

PP 1

  1. Rekod Aduan :


Notis D
Notis F
Notis G
Notis H


30 Hari bekerja
30 Hari bekerja
30 Hari bekerja
30 Hari bekerja

TERAS 3

PEMBANGUNAN MAMPAN

 

FUNGSI ORGANISASI (FO)

  F06
Merancang, membangun dan mengawal pembangunan bandar dengan mengadaptasikan polisi pembangunan hijau

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Pengurusan Rancangan Pemajuan dan Kajian-Kajian Perancangan

PP2

  1. Publisiti Awal
  2. Penyediaan Draf RSJ 2035
  3. Publisiti Draf RTSJ 2035
  4. Siasatan tempatan dan pendengaran
  5. Kelulusan Draf RTSJ 2035
  6. Persetujuan PBN
  7. Pewartaan


Kajian Tamat selepas nombor warta dokumen RTSJ 2035 diperolehi daripada Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Selangor

No Warta : Sel. G. N. 1920/2022

Tarikh Warta 26 Mei 2022

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Melaksanakan dan memproses permohonan melibatkan perancangan dan pengawalan pembangunan

PP3

Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan

28 Hari

PP 4

KM Pecah Sempadan

14 hari

PP 5

KM Cantum Tanah

14 hari

PP 6

KM Material Kegunaan Tanah

28 hari

PP 7

KM Material Kegunaan Bangunan

28 hari

PP 8

KM Tambahan & Ubahsuai

28 hari

PP 9

Perlanjutan KM

14 hari

PP 10

Nama Taman, Bangunan & Pelan Alamat

14 hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ4
Melaksanakan Pelan Agenda Tempatan 2030
(Bandar Selamat, Bandar Hijau, Bandar Sihat, Bandar Pintar, Bandar Mesra Wanita & Bandar Sejahtera)

PP11

Memastikan indeks kemampanan MurniNet

Markah Mampan melebihi 90%

TERAS 5

CAPAIAN PINTAR

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 7
Mengintegrasi dan menyokong pembangunan Bandar Pintar

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ5
Pengurusan pengkalan data Executive Information System (EIS) dan perkongsian maklumat

PP12

Capaian data (guna tanah, kawasan lapang) Executive Information System tanpa had

Data maklumat berkaitan guna tanah dan pembangunan yang terkini dimasukkan ke dalam sistem EIS dalam tempoh 5 hari satu minggu

MS