Terma & Syarat

Selamat Datang Ke Portal Majlis Bandaraya Subang Jaya . Laman ini dicipta oleh Majlis Bandaraya Subang Jaya. Dengan menggunakan Laman ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat-syarat yang berikut berkenaan penggunaan Laman ("Syarat-syarat Penggunaan") dan Polisi Sulit kami. Kami mungkin menyemak Terma Penggunaan dan Polisi Sulit pada bila-bila masa tanpa sebarang notis kepada anda. Bahagian-bahagian Laman mungkin mempunyai syarat-syarat penggunaan berbeza yang berlainan disiarkan. Jika terdapat konflik antara Terma Penggunaan dan syarat-syarat penggunaanyang disiarkan untuk bahagian tertentu dalam Laman, syarat penggunaan yang terkini merupakan keutamaan terhadap penggunaan anda dalam Laman tersebut.


1. Had Usia 

Bagi pengguna berumur 18 tahun dan kebawah perlu mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga bagi menggunakan perkhidmatan EZYMBSJ. Perkhidmatan EZYMBSJ melibatkan pembayaran secara online menggunakan kad kredit. Langkah ini diambil bagi menjamin agar tiada penyalahgunaan kad kredit dan ianya adalah milik persendirian.


2. Penggunaan Maklumat 

Portal Rasmi Kandungan hanya digunakan untuk diri sendiri, makluman, tujuan bukan untuk perdagangan; dan Kandungan tidak boleh diubah suai atau dipinda dalam apa-apa cara. Kecuali penggunaan anda menyumbang kepada "penggunaan yang adil" di bawah undang-undang hak cipta, anda sebaliknya tidak boleh menggunakannya, memuat turun, memuat naik, menyalin, mencetak, memapaparkan, menjalankan, menghasilkan semula, menerbitkan, melesenkan, menyiarkan, menghantar atau mengagihkan apa-apa maklumat daripada laman web ini sepenuhnya atau sebahagian tanpa kebenaran Majlis Bandaraya Subang Jaya.


3. Penggunaan Perisian 

Sebarang penggunaan perisian dan dokumentasi yang anda muat turun daripada Laman adalah tertakluk kepada syarat-syarat perjanjian lesen perisian antara anda dan Majlis Bandaraya Subang Jaya. Anda mesti membaca perjanjian lesen dan memberikan persetujuan terhadap syarat-syarat untuk memasang atau menggunakan perisian. Semua hak, tajuk dan kepentingan yang tidak dibenarkan adalah dilarang.


4. Resolusi Pertikaian Alternatif 

Jika ada pertikaian di antara Majlis Bandaraya Subang Jaya (MBSJ) dan pengguna, pihak MBSJ akan merujuk kes tersebut ke Kerajaan Negeri Selangor melalui Jawatankuasa Pengurusan Aduan MBSJ memandangkan MBSJ adalah agensi di bawah Kerajaan Negeri Selangor.


5. Polisi Bayaran Balik 

Perkhidmatan EZYMBSJ beroperasi atas polisi tiada bayaran balik tunai. Kesemua bayaran tidak akan dibayar balik kecuali dalam keadaan tertentu yang akan ditentukan oleh Pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya (contohnya masalah teknikal, masalah dengan sistem perbankan). Kredit hanya akan dikeluarkan atas budi bicara Majlis Bandaraya Subang Jaya sepenuhnya. Proses bayaran balik adalah dalam tempoh 14 hari dari tarikh masalah dikenalpasti.


6. Penggunaan Forum dan Komunikasi Awam 

"Forum" bermaksud satu kumpulan perbincangan, ruang berbual, papan buletin, kumpulan berita, komunikasi (surat, emel atau sebarang bentuk komunikasi) kepada Majlis Bandaraya Subang Jaya, penyelia laman webnya atau pekerjanya, atau fungsi emel yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada Laman. Anda bersetuju supaya tidak muat naik, emel, menghantar, menerbitkan atau sebaliknya menghantar melalui Forum sebarang kandungan yang: palsu atau mengelirukan; fitnah; menggangu atau menyerang peribadi orang lain, atau menyebabkan ketaksuban, perkauman, kebencian atau kemarahan mana-mana kumpulan atau individu; lucah; melanggar hak-hak orang lain, termasuk tetapi tidak terhad untuk hak harta intelek; menyumbang emel pukal yang tidak diminta, "mel sarap," "spam" atau surat berantai; atau melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkenaan. Kecuali dinyatakan sebaliknya dengan jelas oleh Majlis Bandaraya Subang Jaya, Forums hanya akan digunakan untuk tujuan bukan perdagangan sahaja. Anda tidak boleh mengedar atau sebaliknya menerbitkan sebarang maklumat yang mengandungi kutipan wang, promosi, pengiklanan, permintaan untuk barangan atau perkhidmatan, atau perkara perdagangan lain. Anda bersetuju supaya tidak mendapatkan pengguna Laman lain untuk menggunakan atau menyertai atau menjadi ahli-ahli mana-mana perkhidmatan perdagangan dalam talian atau luar talian atau organisasi lain. Kecuali dibenarkan dengan jelas oleh Majlis Bandaraya Subang Jaya, anda bersetuju untuk tidak mengutip atau menyimpan data peribadi tentang pengguna lain. Dengan memuat naik, menghantar emel, menyiarkan, menerbitkan atau sebaliknya menghantar kandungan kepada mana-mana Forum atau menyerahkan sebarang kandungan kepada Majlis Bandaraya Subang Jaya, anda secara automatik memberi kebenaran (atau waran menyatakan kebenaran hak pemilik) kepada Majlis Bandaraya Subang Jaya sebuah badan kekal, royalti bebas, muktamad, hak tidak eksklusif dan lesen untuk digunakan, menghasilkan semula, mengubahsuai, menyesuaikan, menerbitkan, menghantar dan mengedarkan kandungan dalam sebarang bentuk, cara, atau teknologi sekarang atau dihasilkan kemudian. Seperkara lagi, anda menjamin semua yang dikenali hak-hak moral dalam kandungan telah diketepikan.


7. Kata Laluan Dan Keselamatan 

Anda bertanggungjawab memelihara maklumat sulit kata laluan anda yang diberi untuk memasuki Laman, dan adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah kata laluan anda. Anda bersetuju untuk memberitahu Majlis Bandaraya Subang Jaya dengan segera mana-mana penggunaan tanpa kebenaran kata laluan anda. Majlis Bandaraya Subang Jaya mengambil berat tentang keselamatan maklumat peribadi yang kami telah ambil daripada anda dan telah mengambil langkah-langkah munasabah untuk menghalang akses yang tidak sah kepada maklumat itu.


8. Penamatan Penggunaan 

Anda bersetuju bahawa Majlis Bandaraya Subang Jaya mungkin, dengan pertimbangan sendiri, pada bila-bila masa menamatkan akses anda kepada Laman dan mana-mana akaun anda yang mungkin berkaitan dengan Laman. Akses kepada Laman yang diawasi oleh Majlis Bandaraya Subang Jaya.


9. Laman-laman Web Pihak Ketiga, Kandungan, Produk Dan Perkhidmatan 

Laman ini memberi pautan kepada laman Web dan akses untuk isikandungan, produk dan perkhidmatan dari pihak ketiga, termasuk pengguna, pengiklan, sekutu-sekutu dan penaja-penaja Laman. Anda bersetuju bahawa Majlis Bandaraya Subang Jaya tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, dan kandungan yang disediakan , laman Web pihak ketiga. Anda hendaklah merujuk polisi yang disiarkan oleh laman Web lain mengenai polisi privasi dan topik lain sebelum anda menggunakannya. Anda bersetuju bahawa Majlis Bandaraya Subang Jaya tidak bertanggungjawab terhadap kandungan pihak ketiga yang boleh diakses melalui Tapak, termasuk pendapat-, nasihat, kenyataan- dan iklan-, dan memahami yang anda menanggung risiko yang berkaitan dengan penggunaan kandungan tersebut. Jika anda memilih untuk membeli mana-mana produk atau perkhidmatan- daripada pihak ketiga, perhubungan anda adalah secara terus dengan pihak ketiga. Anda bersetuju yang Majlis Bandaraya Subang Jaya tidak bertanggungjawab terhadap:

(a) kualiti produk atau perkhidmatan pihak ketiga; dan 
(b) mematuhi mana-mana syarat-syarat bagi perjanjian anda dengan penjual, termasuk penghantaran produk atau perkhidmatan dan syarat-syarat jaminan yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan yang dibeli. Anda bersetuju bahawa Majlis Bandaraya Subang Jaya adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang anda mungkin hadapi semasa berurusan dengan mana-mana pihak ketiga.


10. Penafian 

Kecuali di mana dengan nyata sebaliknya, Laman, dan semua isi kandungan, bahan-bahan, maklumat, perisian, produk dan perkhidmatan yang disediakan di laman, disediakan atas berdasar "sebagaimana ia" dan "sebagai tersedia" . Majlis Bandaraya Subang Jaya dengan nyata menafikan semua jenis jaminan, sama ada dinyatakan atau tertakluk, termasuk, tetapi tidak terhad untuk, jaminan bagi kebolehniagaan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Majlis Bandaraya Subang Jaya tidak menjamin yang:


(a) Laman ini akan memenuhi keperluan anda; 
(b) Laman ini boleh digunakan tanpa gangguan, pada masa tertentu, selamat, atau bebas daripada kesilapan; 
(c) keputusan yang mungkin diperolehi daripada penggunaan laman ini atau apa-apa perkhidmatan yang ditawarkan melalui laman ini adalah tepat atau boleh dipercayai; atau 
(d) kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda melalui laman akan memenuhi jangkaan anda. Sebarang kandungan, bahan-bahan, maklumat atau perisian yang dimuat turun atau sebaliknya diperolehi melalui penggunaan laman ini adalah dilakukan dengan budi bicara dan risiko anda sendiri. Majlis Bandaraya Subang Jaya tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kepada sistem komputer anda atau kehilangan data yang disebabkan daripada muat turun sebarang kandungan, bahan-bahan, maklumat atau perisian. Majlis Bandaraya Subang Jaya mempunyai hak untuk membuat perubahan atau kemaskini pada laman ini pada bila-bila masa tanpa notis. 

11. Had Liabiliti 

Majlis Bandaraya Subang Jaya tidak akan bertanggungjawab sama ada secara langsung, tidak langsung, sampingan, ganti rugi khas atau akibat, atau ganti rugi terhadap kehilangan keuntungan, pendapatan, data atau penggunaan, ditanggung oleh anda atau mana-mana pihak ketiga, sama ada dalam satu tindakan dalam kontrak atau tort, muncul daripada akses anda kepada, atau disebabkan penggunaan tapak ini. Beberapa bidang kuasa tidak membenarkan had atau pengecualian liabiliti. Maka, beberapa had-had di atas mungkin tidak berkaitan dengan anda.


12. Ganti Rugi 

Anda bersetuju untuk mempertahankan, memberi jaminan ganti rugi dan tidak mempertanggungjawabkan Majlis Bandaraya Subang Jaya, pegawai-pegawainya, pengarah-pengarah, pekerja-pekerja dan ejen-ejennya daripada dan dari sebarang dan semua tuntutan, liabiliti, kerosakan, kerugian atau perbelanjaan, termasuk bayaran yuran dan kos guaman, yang disebabkan daripada atau apa-apa cara yang berkaitan dengan akses anda kepada atau disebabkan penggunaan Laman ini.


13. Polisi Privasi 

Majlis Bandaraya Subang Jaya mengambil berat terhadap privasi anda dan telah membuat satu dasar mengenai kepentingan privasi. Anda boleh mendapat dasar privasi terkini.


14. Sekatan Eksport / Pematuhan Undang-undang 

Anda tidak dibenarkan untuk akses, muat turun, menggunakan atau mengeksport Laman ini, atau kandungannya, perisian, produk atau perkhidmatan yang disediakan di Laman ini yang melanggar undang-undang eksport Malaysia atau peraturan-peraturan, atau melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkenaan. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang eksport dan sekatan serta peraturan-peraturan daripada agensi Malaysia atau asing atau pihak berkuasa, dan tidak secara langsung atau tidak langsung memberi atau menyediakan perkhidmatan dan produk Majlis Bandaraya Subang Jaya yang melanggar mana-mana sekatan sebegitu, undang-undang atau peraturan-peraturan, atau dengan tanpa kelulusan-kelulusan yang diperlukan , termasuk, tidak terhad, untuk pembangunan, reka bentuk, pengeluaran atau pembuatan senjata nuklear, kimia atau biologi untuk kemusnahan besar-besaran. Sebagaimana yang berkenaan, anda hendaklah mendapatkan dan menanggung semua perbelanjaan berkaitan dengan mana-mana lesen perlu dan / atau pengecualian terhadap penggunaan sendiri perkhidmatan Majlis Bandaraya Subang Jaya di luar Malaysia.


15. Undang-undang yang Diguna Pakai 

Semua hal berkaitan dengan akses anda kepada, dan penggunaan, Laman ini hendaklah merujuk kepada Undang-Undang Malaysia. Sebarang tindakan undang-undang atau prosiding yang berkaitan dengan akses anda kepada, atau penggunaan, Laman ini akan didengar dalam mahkamah negeri atau persekutuan di Kuala Lumpur, Malaysia. Anda dan Majlis Bandaraya Subang Jaya bersetuju untuk mematuhi bidang kuasa, dan bersetuju bahawa tempat yang wajar adalah di mahkamah-mahkamah ini untuk mana-mana tindakan undang-undang atau prosiding.


16. Hak cipta / Maklumat Cap Dagangan 

Hak Cipta © 2021 , Majlis Bandaraya Subang Jaya. Hakcipta terpelihara. Nama lain yang muncul pada Laman mungkin cap dagangan bagi pemilik masing-masing.

MS