INTEGRITI

 Nama Jabatan / BahagianUnit Integriti
 Nama Ketua Jabatan / BahagianPn. Emilia Binti Nasir
 Tel Jabatan03-8026 4072
 No Faks Jabatan03-8026 4071
 E-mel Jabatan integriti@mbsj.gov.my

FUNGSI JABATAN

1Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
2Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
3Menerima, mengesan, mengesahkan dan mengambil tindakan ke atas aduan/maklumat mengenai salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi dan melaporkan salahlaku jenayah (sekiranya perlu) kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
4Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
5Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

PIAGAM PELANGGAN UNIT INTEGRITI

UNIT INTEGRITI

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan

PP 1

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 Hari Bekerja

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi

PP 2

Pelaksanaan Taklimat/Kursus/Bengkel Pengukuhan Integriti

10 Kali Setahun

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Menerima, mengesan, mengesahkan dan mengambil tindakan ke atas aduan/maklumat mengenai salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi dan melaporkan salahlaku jenayah (sekiranya perlu) kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.

PP3

Pengurusan Akuan Terima Aduan Integriti

1 Hari Bekerja

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa

PP4

Pematuhan Waktu Makan/Minum dan undang-undang atau peraturan yang berkuat kuasa

10 Kali Setahun

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib

PP5

Pengurusan Mesyuarat Lembaga Tatatertib

6 Bulan

MS